Welcome Guest ( Log In | Register )


 
Reply to this topicStart new topic
> Eurobank Ebanking
NickTheGreek
post 24 Jun 2011, 09:33 PM
Post #1


Administrator
Group Icon

Group: Admin
Posts: 78441
Joined: 3-June 05
From: Athens, Greece
Member No.: 1
Zodiac Sign: I'm a leo!
Gender: I'm a m!seems like maintenance but certainly not the friendliest response ...

here is what a visitor sees on :

CODE
https://ebanking.eurobank.gr


>>

CODE
https://ebanking.eurobank.gr/eai/EAIUserLoginWeb/login.jsp?TAM_OP=errorCODE
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
    <title>
      EFG Eurobank Ergasias
    </title>
    <style type="text/css">
<!--
    body {
    margin-left: 0px;
    margin-top: 0px;
    margin-right: 0px;
    margin-bottom: 0px;
    }
    .black14 {
    font-family: "trebuchet ms";
    font-size: 14px;
    color: #333333;
    text-decoration: none;

    }
    .black14:hover {
    font-family: "trebuchet ms";
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    color: #cc3300;
    text-decoration: none;
    }
    .redTitle {
    font-family: "trebuchet ms";
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
    color: #cc3300;
    text-decoration: none;
    }
    .blackLink {
    font-family: "trebuchet ms";
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    color: #333333;
    text-decoration: underline;

    }
    .blackLink:hover {
    font-family: "trebuchet ms";
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    color: #cc3300;
    text-decoration: underline;
    }

    -->
    </style>
  </head>
  <body>
    <table width="100%" style="height: 100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

      <tr>
        <td align="center" valign="top" style="background-repeat: repeat-x; padding-top: 160px;">
            <p>
            <br>
            <br>
            <span class="redTitle">Ëõðïýìáóôå áëëÜ ôï óýóôçìá äåí åßíáé ðñïóùñéíÜ äéáèÝóéìï<br>
            <br></span> <span class="black14">Ðáñáêáëïýìå äïêéìÜóôå îáíÜ åðéëÝãïíôáò <a href=
            "http://ebanking.eurobank.gr" class="blackLink"><strong>åäþ</strong></a>. Áí ôï ðñüâëçìá ðáñáìåßíåé,
            ðáñáêáëïýìå åðéêïéíùíÞóôå<br>

            ìå ôï Europhone Banking óôï 801 111 1144 Þ óôï 210 9555000 åÜí êáëåßôå áðü êéíçôü Þ ôï åîùôåñéêü.<br>
            <br>
            Åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí êáôáíüçóç.</span>
          </p>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>

</html>


--------------------

c:\ When the going gets tough, the tough get going ...
Go to the top of the page
 
Bookmark this: Post to Del.icio.usPost to DiggPost to FacebookPost to GooglePost to SlashdotPost to StumbleUponPost to TechnoratiPost to YahooMyWeb
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 RSS Lo-Fi Version Time is now: 27th May 2018 - 05:49 PM
Skin and Graphics by Dan Ellis and Anubis. Hosting by Forums & More 2005-2011.
InvisionGames - Your #1 Arcade Games Repository | AllSigs - Signatures for all | Rock Band + Guitar Hero = RockHero ! | The Remoters - Remote Assistance | FileMiners - You ask, We find